Zoek
Kies land en taal
Mijn account

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP-EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN CHRYSAL INTERNATIONAL BV

Artikel 1 Toepasselijkheid van de voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van de besloten vennootschap Chrysal International BV, hierna te noemen de “Leverancier”, en iedere overeenkomst tussen de Leverancier en een Klant en iedere levering van producten of diensten door Leverancier, tenzij Levereancier schriftelijk heeft bevestigd in te stemmen met toepasselijkheid van van deze voorwaarden afwijkende bepalingen.
2. Onder “Klant” wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon, die met de Leverancier een overeenkomst heeft gesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtsverkrijgende(n).
3. De toepasselijkheid van enige algemene (inkoop) voorwaarden van Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Een vernietiging en/of vaststelling van de nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden door een rechtelijke instantie of bevoegde autoriteit of het om andere reden niet afdwingbaar zijn van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet. In geval van vernietiging, nietigheid of niet afdwingbaar zijn van enige bepaling van deze voorwaarden treedt daarvoor een door Partijen nader overeen te komen bepaling in de plaats, die zoveel mogelijk met de oorspronkelijke bepaling in overeenstemming zal zijn.

Artikel 2 Aanbiedingen en overeenkomsten
1. Alle door de Leverancier gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2. De Leverancier is niet eerder jegens een Klant gebonden, dan nadat de Leverancier een schriftelijke overeenkomst is aangegaan of een order of een opdracht schriftelijk heeft aanvaard respectievelijk heeft bevestigd, waarbij de datum van bevestiging bepalend is. 
3. Voor transacties waarvoor gezien de aard of beperkte omvang geen aanbieding c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht het overeengekomene juist en volledig weer te geven, behoudens reclame door Koper binnen 10 dagen na ontvangst.
4. De Leverancier heeft het recht orders zonder opgave van redenen te weigeren.

Artikel 3 Prijzen en betalingen
1. De producten van de Leverancier worden verkocht tegen de prijzen die vermeld staan in de prijslijst van de Leverancier zoals van kracht op de datum van levering.
2. Tenzij anders vermeld of overeengekomen zijn de prijzen van de Leverancier:-gebaseerd op levering “af fabriek” als bedoeld in de Incoterms 2010;-exclusief BTW-inclusief de kosten van standaard verpakkingen;-vermeld in Euro.
3. De Leverancier is gerechtigd tot verhoging van de prijs genoemd in 3.1, indien zich na het sluiten van de overeenkomst of het accepteren van een order en voor de datum van levering kostprijsverhogingen voordoen, bijvoorbeeld maar niet daartoe beperkt ten gevolge van verhoging van rechten, heffingen, (omzet)belasting, accijnzen, fabrieksprijzen, arbeidslonen, valutaschommelingen., prijzen voor grondstoffen, kosten van registratie etc.
4. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling, zonder korting of verrekening, te geschieden binnen dertig (30) dagen na factuurdatum, door (1) overschrijving van het verschuldigde bedrag naar een door de Leverancier opgegeven bankrekening ten name van de Leverancier, of (2) enige andere vorm van betaling mits uitdrukkelijk geaccepteerd door Leverancier. 
5. In afwijking van het bepaalde in 3.4 is de Leverancier te allen tijde gerechtigd om betaling in cash te vorderen voorafgaand aan de levering, of om te eisen dat de Klant bij acceptatie van de order zekerheid stelt ten genoege van Leverancier terzake van de verschuldige betaling.
6. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de Klant zonder dat nadere in gebreke stelling daartoe vereist is, in verzuim. De Klant is vanaf de datum waarop het verzuim intreedt tot de datum van betaling over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte van een maand. Daarenboven komen alle redelijke kosten die de Leverancier moet maken ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de Klant. In elk geval is de Klant te dier zake, met een minimum van € 50,-- verschuldigd:- over de eerste € 3.000,--:15%- over het meerdere tot € 6.000,--:10%- over het meerdere tot € 15.000,--:8%- over het meerdere tot € 60.000,--:5%Indien de Leverancier kan aantonen dat hij hogere kosten heeft moeten maken ter verkrijging van voldoening in en/of buiten rechte, dient de Klant voorzover deze extra kosten in redelijkheid zijn gemaakt ook deze aan de Leverancier te vergoeden. 

Artikel 4 Eigendomsvoorbehoud
1. Totdat volledige betaling van al hetgeen de Klant aan de Leverancier verschuldigd is heeft plaatsgevonden, blijven de geleverde zaken eigendom van de Leverancier. Indien de zaken voorafgaand aan de volledige betaling in het feitelijk bezit van de Klant zijn gebracht, dan worden zij geacht aan Klant in consignatie te zijn gegeven, en is de Leverancier ten alle tijde gerechtigd de onmiddellijke afgifte der zaken te vorderen. 
2. Door de Leverancier onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken mogen door Koper slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. 
3. De Klant is niet bevoegd zaken te verpanden of enig ander (beperkt) (zakelijk )recht daarop te vestigen zonder voorafgaand aan het vestigen van het recht daartoe uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leverancier te hebben verkregen.
4. Indien derden enig beperkt al dan niet zakelijk recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden (zoals, maar niet daartoe beperkt, een pand recht of recht van vruchtgebruik), is de Klant verplicht de Leverancier daarvan direct schriftelijk op de hoogte te stellen.

Artikel 5 Levering 

1. Levertijden worden door de Leverancier bij benadering opgegeven, maar zijn voor de Leverancier niet bindend.
2. De Klant is gerechtigd de overeenkomst middels schriftelijke kennisgeving aan Leverancier te ontbinden, in geval de door de Leverancier opgegeven levertijd met meer dan 90 dagen wordt overschreden, tenzij de overschrijding het gevolg is van overmacht.
3. In geval van ontbinding als in artikel 5.2 bedoeld is de Leverancier nimmer tot enige schadevergoeding jegens Klant of derden gehouden.
4. Het verkochte is vanaf het moment waarop het in de macht van Koper wordt gebracht voor rekening en risico van Klant.
5. De Klant is verplicht de zaken die zijn gekocht af te nemen op het moment van levering. Indien afname wordt geweigerd zullen de zaken voor rekening en risico van de Klant worden opgeslagen. Alle aanvullende kosten, waaronder in elk geval opslagkosten, zijn voor rekening van de Klant.

Artikel 6 Overmacht 
1. Onder “overmacht” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: elke van de wil van Leverancier onafhankelijke en bij het sluiten van een overeenkomst of het accepteren van een order onvoorzienbare omstandigheid, waardoor nakoming van de overeenkomst of levering van de order redelijkerwijs door de Klant (tijdelijk) niet kan worden verlangd.
2. Indien de overmacht naar het oordeel van de Leverancier van tijdelijke aard zal zijn, heeft de Leverancier het recht de uitvoering van de overeenkomst gedurende de tijd dat de overmacht duurt, op te schorten. Door de Leverancier opgegeven levertijden worden met de tijd dat de overmacht duurt verlengd.
3. Indien de situatie van overmacht naar het oordeel van de Leverancier van blijvende aard is heeft Klant – na schriftelijke kennisgeving terzake door de Leverancier – het recht de overeenkomst middels schriftelijke kennisgeving aan de Leverancier te ontbinden of de acceptatie van de order ongedaan te maken, in welk geval de Leverancier nimmer tot enige schadevergoeding jegens Klant of derden zal zijn gehouden.
4. Indien de Leverancier in overmacht komt te verkeren zal zij Klant daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

Artikel 7 Gebreken/klachten/reclames
1. Klant dient de gekochte zaken bij aflevering te (laten) inspecteren. Hierbij dient de Klant na te gaan of de geleverde zaken aan de overeenkomst beantwoorden, namelijk.:-of de juiste zaken in het juiste aantal zijn geleverd;-of de afgeleverde zaken wat betreft aantal overeenstemmen met het op de afleverings/ontvangstbon vermelde aantal.
2. Als zichtbare gebreken aan de producten of de verpakking daarvan of tekorten in geleverde aantallen worden geconstateerd dan dient de Klant die zichtbare gebreken of tekorten direct bij aflevering aan te tekenen op de afleverings/ontvangstbon. Indien geen gebreken en/of tekorten zijn aangetekend wordt het geleverde geacht te zijn goedgekeurd.
3. Reclames over eventueel andere dan in 7.2 genoemde gebreken en/of tekorten met betrekking tot producten of diensten of reclames over de factuur dienen binnen 10 dagen na levering der zaken of diensten c.q. ontvangst der factuur, danwel uiterlijk binnen 10 dagen nadat de Klant het gebrek redelijkerwijs had kunnen ontdekken, schriftelijk bij de Leverancier te worden ingediend/gemeld. 
4. Alleen in geval een klacht terzake een gebrek door de Leverancier wordt geaccepteerd en de Leverancier daartoe toestemming geeft, dan wel in geval op last van de Leverancier een recall actie wordt georganiseerd, is de Klant gerechtigd om gebrekkige producten aan de Leverancier terug te sturen. De Leverancier zal de kosten verbonden aan het retour zenden aan de Klant vergoeden, als het zich voordoen van het gebrek aan het product en de eventuele recall niet aan de Klant valt te verwijten. De Leverancier zal geen retour zendingen accepteren tenzij retourzending geschiedt in overeenstemming met het bepaalde in dit artikel.
5. Ook indien Klant tijdig reclameert blijft de verplichting tot betaling bestaan, tenzij de gebrekkige producten in overeenstemming met het bepaalde in 7.4 aan de Leverancier kunnen worden teruggestuurd en het ontstaan van het betreffende gebrek niet aan de Klant valt te verwijten.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
1. De Leverancier is niet aansprakelijk voor schade die de Klant mocht lijden door gebreken aan de geleverde producten of diensten en/of door niet, niet tijdige of gebrekkige of onjuiste levering, tenzij deze schade het direct gevolg is van opzettelijk handelen of nalaten dan wel te wijten is aan grove schuld van de Leverancier.
2. Onder geen voorwaarde of omstandigheid zal de Leverancier aansprakelijk zijn voor indirecte of gevolg schade die de Klant eventueel mocht lijden.
3. Voor zover de Leverancier jegens de Klant aansprakelijk mocht zijn voor schade, kan de Klant geen hogere schadevergoeding vorderen dan het bedrag gelijk aan de factuurwaarde van het door de Leverancier aan de Klant geleverde en terzake waarvan de aansprakelijkheid is ontstaan. 
4. De Leverancier is onder geen enkele voorwaarde gehouden tot het vergoeden van schade in verband met een defect in producten of diensten indien Koper niet heeft voldaan aan zijn meldingsplicht als bedoeld in artikel 7.
5. Eventuele (rechts)vorderingen van Klant jegens Leverancier terzake van schade vervallen na het verstrijken van 3 maanden (1) nadat Koper aan Leverancier een mededeling als bedoeld in artikel 7 heeft gedaan, of (2) na ontdekking van de schade of (3) na het moment waarop de schade redelijkerwijs door Koper had kunnen worden ontdekt, zonder dat een schadeclaim is ingediend, tenzij uit van toepassing zijnde dwingendrechtelijke bepalingen een andere verjaringstermijn voortvloeit.
6. Indien de beperking van de aansprakelijkheid van Leverancier voor schade zoals omschreven in dit artikel 8 in strijd is met enige toepasselijke bepaling van dwingend recht, zal de Leverancier nimmer tot een hogere schadevergoeding zijn gehouden dan tot het bedrag dat door de assuradeur van de Leverancier als schade wordt erkend en uitgekeerd.

Artikel 9 Toepasselijk recht en geschillen
1. Op elke overeenkomst tussen de Leverancier en Klant is het Nederlandse recht van toepassing. De bepalingen van het Weens Koopverdrag van 1980 zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op enige verkoop en/of levering van producten door Leverancier.
2. Alle geschillen tussen partijen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam, Nederland. De Leverancier blijft echter bevoegd de Klant te dagvaarden voor de volgens de Wet of een toepasselijk internationaal verdrag bevoegde rechter, indien de Klant buiten Nederland gevestigd is

ALBV Chrysal International BV, versie maart 2011

Cookies helpen ons om onze diensten te leveren. Door gebruik te maken van onze diensten, gaat u akkoord met het gebruik van cookies op deze website.
Wijzig instellingen